Svaz letců ČR, pobočný spolek plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor

 

Historie Svazu letců začala psát své řádky v roce 1918, kdy vznikla jako profesní organizace letců. Historii naší odbočky můžeme datovat dod roku 1968, po druhé obnově SL, tehdy ještě Československa. Všichni jsme v té době byli v aktivní letecké službě a téměř všichni jsme se hlásili k odkazu našich leteckých předchůdců a Svazu letců. Mnozí se také vůbec poprvé seznámili s touto naší stavovskou organizací. Bohužel mocní tomu nechtěli, aby takováto „buržoasní“ organizace narušovala klid normalizace a opět činnost SL zakázala.

 

Třetí obnova znamenala i vznik odbočky v Mošnově, konkrétně u dopravního pluku. Předsednictví odbočky převzal Ing. Petr Okáč, do celostátního výboru byl navržen a zvolen Ing. Roman Bencalík. Se snahou zapojit do vedení SL mladé kolegy, vznikly v podstatě tři skupiny (každá se svými zájmy) – mladí, staří a rehabilitovaní. Ve vedení SL se začaly projevovat značné separatistické tendence. Bylo odmítnuto členství řadě vynikajících letců, v té době na různých stupních velení, kteří měli u mladé generace příslušníků letectva značný respekt a byli pro ni vzorem. Toto separování tak odradilo od členství značnou část aktivní složky, a ty kteří do SL vstoupili, postupně odradilo to, že se neřešily jejich problémy.

 

Ani u mošnovské odbočky nebyly pochopeny cíle a poslání Svazu letců některými lidmi a spíše se kalkulovalo se ziskem výhod ve funkčním postupu. Tato situace negativně působila na řadu kolegů. Snad i z toho důvodu se druhým předsedou stal Ing. Jiří Tuza. Zánikem leteckého dopravního pluku zanikla i odbočka. Přes krátkou dobu činnosti zanechala po sobě jeden významný čin: v roce 1990 byla garantem zřízení pomníku obětem katastrofy Il-14 ze srpna 1964, při které zahynulo 10 našich kolegů. Jakákoli zmínka o této události byla do této doby zapovězena.

 

Jen málo kolegů si po odchodu do zálohy, nebo důchodu, uchovalo své členství a tito byli registrováni v odbočce č. 30 s celostátní působností. Ta sdružovala všechny, kteří neměli možnost registrace v místní, nebo regionální odbočce. Ještě v červnu 1998 byli na schůzi odbočky v Praze - Hynek Chlup, Ladislav Jerguš a Boris Trachtulec. Tam byl poprvé vysloven návrh na vytvoření odbočky v Příboře. Po dohodě se stávajícím členstvem svolal Ladislav Jerguš 8. prosince 1998 valnou hromadu, které se zúčastnili i další zájemci o členství. Návrh na ustanovení odbočky byl jednomyslně schválen. Odbočka zahájila činnost k 1. lednu 1999 s počtem 17 členů. Předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Pařízek, místopředsedou Josef Szobi, jednatelem a hospodářem Ladislav Jerguš a historikem Bohumil Vlach. Revizní komisi tvořili Slavomír Valečko a Karel Jezdínský. CV přidělil odbočce číslo 18, po původní mošnovské.

 

Ač odbočka nebyla svým počtem nijak velká, začala se prosazovat svou činností do podvědomí kolegů, předsednictva SL i města. Přestože někteří z našich řad se odebrali do leteckého nebe, vlivem propagační činnosti se odbočka rozrostla do nynějšího stavu 38 členů. Z toho je jich 21 z Příbora a ostatní jsou z Ostravy, nebo blízkého okolí. Nejvzdálenější je Jarda Juppa, bydlící ve Slaném.

 

Volební cyklus je tříletý, zahájený vždy rokem sjezdu SL. V druhém volebním období převzal předsednictví Josef Szobi, do výboru byli zvoleni Standa Kroužil, Jiří Ondráček, Čestmír Šedivý a Standa Trubák. Členové odbočky jsou až na výjimky bývalí příslušníci dopravního pluku a činnost je tedy více orientována na jeho historii. Nejvýznamnější událostí je organizace setkání jeho bývalých příslušníků, které bude v letošním roce již po osmnácté.

 

Rok 2006 byl pro nás velice významný. V tomto roce byla vydána kniha našeho člena Mirka Moudrého „1. letecký dopravní pluk“ a její křest byl zahájením vzpomínkových oslav 60. výročí ustavení pluku. Kniha, na které spolupracovala řada členů, je velice příznivě hodnocena z hlediska faktografie dopravního letectva. Křest (kmotrem byl gen. Zdeněk Škarvada) výrazně přispěl k tomu, že celý náklad je téměř rozebrán.

 

Na zmíněných setkáních se zúčastňovali kolegové v počtech kolem 80, ale na slavnostním shromáždění 1. dubna 2006, tedy přesně na den výročí ustavení se nás sešlo 154 přihlášených a řada přišla ještě v průběhu večera. Příprava byla vysoce hodnocena nejen kolegy, ale i hosty. Výstava 400 fotografií z činnosti pluku (i z období, kdy se fotit nesmělo) na 5 velkých oboustranných panelech, filmové i video přehrávky, účastnické vlaječky, upomínkové foto a v neposlední řadě i obsáhlý referát byli důstojnou oslavou tohoto výročí.

 

Mezi hosty byli: velitel VzS gen. Ing. Minařík, předseda SL plk. Ing. Filip, ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Gluc, starosta města Příbora Ing. Strakoš, poslanci PČR JUDr. Šedivá a Ing. Hrnčíř, ředitel letiště Mošnov Ing. Vavroš, poslední velitel pluku plk. Mgr. Pešta a významným hostem byl náš patron gen. Škarvada – bývalý pilot 310. Čs. stíhací perutě RAF.

 

K významným aktivitám patří také podíl na opravě chátrajícího letounu MiG-15 a pomoc při zbudování důstojného pomníku na ulici Frenštátské. Je věnován nejen letcům z Příbora, kteří se účastnili bojů ve ll. světové válce, ale i letcům zahynulým při výkonu služby na letišti Mošnov. Byli to především kolegové Nantl a Janečka, kteří taktéž opravili pomníček v Hůrce u Nového Jičína, na místě katastrofy Il-14 z 22. srpna 1964.

 

Odbočka je pojmenována po plk. JUDr. Ing. Vladimíru Vaňkovi, příborském rodáku, účastníku války od jejího počátku. Proč tomu tak je a kdo to byl, to je samostatný příspěvek.

 

Naši členové se také podíleli na přípravách výstav „Křídla nad Mošnovem“, která je instalována do září na zámku ve Frýdku a stálé výstavě historie letectví na zámku Plumlov.

 

 

V současné době, ve svém třetím funkčním období, pracuje výbor v tomto složení:

 

předseda: Čestmír Šedivý

 

místopředsedové: Ing. Jaroslav Jurek, Slavomír Valečko

 

jednatel: Ladislav Jerguš

 

hospodář: Jaroslav Janečka

 

členové výboru: Bohumil Vlach, Marian Pavlík

 

členové revizní komise: Ing. Zdeněk Pařízek, Karel Kolega a Čestmír Šedivý.

 

Zpracoval jednatel mjr. Ladislav Jerguš

 

 

 

Máte-li zájem o naše nášivky, kontaktujte nás mailem. Cena je 100,- Kč za 1 kus

 

 

 

© Svaz letců ČR, odbočka č. 18 Příbor; autor webu Pavel Šenk